Lietuvos gyventojų mirtingumas 100 000 gyv.


Žemėlapiuose atvaizduojamas Lietuvos gyventojų mirtingumas, tenkantis 100 000 gyv. (grubus rodiklis). Norint palyginti rodiklius, patartina naudoti standartizuotą mirtingumo rodiklį, kurį galima peržiūrėti iššokančiame lange, kuris atsiranda paspaudus ant konkrečios teritorijos.

Rodikliai pasirenkami pagal pagal: Mastelio keitimas leidžia pasirinkti, kokias teritorijas norite matyti (apskritis, savivaldybes ar seniūnijas).

SVARBU.
Seniūnijų mastelis pateikiamas susumavus 2010-2014 m. mirčių skaičių ir pagal jį skaičiuojant mirtingumo bei kitus rodiklius. Todėl pasirinkus bet kuriuos metus, savivaldybėse ir apskrityse bus rodomi rodikliai konkrečiais pasirinktais metais, o seniūnijų masteliu bus rodomi tik 2010-2014 m. duomenys. Tokiu atveju pasirinkti metai žemėlapių sąraše ir legendoje nesutaps. Pasirinkus tą pačią mirties priežastį ir lytį, tačiau skirtingus metus, seniūnijų pjūviu bus rodomas tas pats 20102014 m. žemėlapis (reikia vadovautis legendos duomenimis).

Rodiklius seniūnijose patartina interpretuoti atsargiai. Dėl tikslaus gyventojų skaičiaus seniūnijose trūkumo, mirtingumo rodikliai apskaičiuoti naudojant gyventojų seniūnijose skaičių 2011 m. pagal amžiaus grupes (neskirstant pagal lytį). Daroma prielaida, kad seniūnijose vyrų ir moterų skaičius yra panašus, todėl padalinus mirčių skaičių pagal lytį iš bendro gyventojų skaičiaus, šis rodiklis dar padauginamas iš dviejų (kad būtų artimesnis tikrajam). Taigi tokiose seniūnijose kaip Pravieniškių sen. mirtingumo rodiklis yra netikslus, nes šioje seniūnijoje, remiantis 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenimis, buvo apie 80 proc. vyrų ir 20 proc. moterų.
Kitas aspektas, į kurį reikia atkreipti dėmesį vertinant seniūnijų rodiklius, yra tai, kad mirtys yra registruojamos pagal vietą, kurioje asmuo buvo oficialiai užregistruotas. Skaičiuojant mirtingumo rodiklius, šis mirčių skaičius yra dalinamas iš gyventojų skaičiaus seniūnijose, gauto 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo metu, kuriame gyventojai seniūnijose skaičiuojami pagal nurodytą nuolatinę gyvenamą vietą ir ji nebūtinai sutampa su oficialiai registruota gyvenama vieta.ŽEMĖLAPIO PERSKYRIMAS
Naršyklės lange iškart pateikiami du žemėlapiai, perskirti raudona vertikalia linija. Ją slenkant į kairę arba į dešinę, galima lyginti skirtingose linijos pusėse esančius žemėlapius.

MASTELIO KEITIMAS
Keičiant mastelį (jį didinant ar mažinant) žemėlapiai persijungia trimis skirtingais pjūviais: apskritys - savivaldybės - seniūnijos. Apskrityse ir savivaldybėse rodomos mirties priežastys pasirinktais metais ir pagal pasirinktą lytį. Seniūnijų pjūvyje rodomi žemėlapiai pagal pasirinktą mirties priežastį ir lytį, tačiau atskirais metais mirties priežastys nerodomos - čia pateikiamas mirtingumo rodiklis, apimantis 2010-2014 metus. Todėl pasirinkus žemėlapius, kur mirties priežastys ir lytis sutampa, o metai skiriasi, seniūnijų pjūvis bus toks pats.

ŽEMĖLAPIO PASIRINKIMAS
Žemėlapius peržiūrai galima pasirinkti kairėje ir dešinėje esančiuose meniu. Žemėlapiai pasirenkami pagal mirties priežastį, mirties metus ir lytį. Visi galimi pasirinkimai yra šie:

LEGENDOS
Naršyklėje atvaizduojami žemėlapiai pateikiami su legendomis, kurios yra naršyklės lango apačioje. Legendos pavadinime nurodoma, koks žemėlapis yra atvaizduojamas (TLK-10-AM kodas, mirties priežastis, lytis, metai). Jeigu iš meniu nėra aišku, kuris žemėlapis pasirinktas, reikia vadovautis legenda.

PAIEŠKOS LAUKELIS
Konkretų teritorinį vienetą galima surasti naudojantis paieškos laukeliu.

IŠŠOKANTIS LANGELIS SU DUOMENIMIS
Paspaudus ant teritorinio vieneto iššoka langelis su duomenimis apie konkrečią apskritį, savivaldybę arba seniūniją. Palyginimui pateikiami duomenys apie visą Lietuvą.

Mirčių skaičius. Absoliutus mirčių skaičius dėl pasirinktos priežasties pasirinktoje teritorijoje.
Mirtingumas. Grubus mirtingumo rodiklis (mirčių skaičius, tenkantis 100 000 gyv., konkrečioje teritorijoje). Pagal šio rodiklio reikšmę atvaizduojami žemėlapiai.
Standartizuotas mirtingumas. Mirtingumo rodiklis 100 000 gyv., standartizuotas pagal amžių (Europos standartas, 1976 m.).
LIETUVA
Mirtingumas.
Grubus mirtingumo rodiklis Lietuvoje (mirčių skaičius, tenkantis 100 000 gyv.). Skaičiuojamas pasirinktai mirties priežasčiai ir lyčiai.
Standartizuotas mirtingumas. Mirtingumo rodiklis Lietuvoje 100 000 gyv., standartizuotas pagal amžių.
Vidurkis. Teritorinių vienetų rodiklių aritmetinis vidurkis (apskričių masteliu - apskričių vidurkis, savivaldybių masteliu - savivaldybių vidurkis, seniūnijų masteliu - seniūnijų vidurkis)
Mediana. Teritorinių vienetų rodiklių mediana (variacinės eilutės vidurinė reikšmė).
Variacijos koeficientas. Mirtingumo rodiklių standartinio nuokrypio ir vidurkio santykis, išreikštas procentais.
Standartinis nuokrypis. Arba kitaip - vidutinis kvadratinis nuokrypis. Rodo mirtingumo rodiklių sklaidą apie vidurkį.Kilus klausimams ar pastebėjus netikslumų, prašome kreiptis:

Dr. Romualdas Gurevičius,
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro vadovas
Romualdas.Gurevicius@hi.lt
(8 5) 262 2781

Sandra Mekšriūnaitė,
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro vadovė
Sandra.Meksriunaite@hi.lt
(8 5) 277 3304